pcng417912 发表于 2020-4-9 21:28:52

佛说:人生有三难,谁也躲不过!


人生有三难,谁也躲不过!——禅语君
佛说:

人生有三难,谁也躲不过。
为钱愁,为事烦,为情苦。
人生不如意之事十有八九。
常想一二,不思八九,事事如意。
人情似纸张张薄,世事如棋局局新。
管他大事小事,想开就没烦恼。
观自在菩萨,行深若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。是故空中无色,无受想行识,无眼耳鼻舌身意,无色声香味触法,无眼界,乃至无意识界,无无明,亦无无明尽,乃至无老死,亦无老死尽。无苦集灭道,无智亦无得。以无所得故。菩提萨埵,依般若波罗蜜多故,心无挂碍。无挂碍故,无有恐怖,远离颠倒梦想,究竟涅盘。三世诸佛,依般若波罗蜜多故,得阿耨多罗三藐三菩提。故知般若波罗蜜多,是大神咒,是大明咒,是无上咒,是无等等咒,能除一切苦,真实不虚。故说般若波罗蜜多咒,即说咒曰:揭谛揭谛,波罗揭谛,波罗僧揭谛,菩提萨婆诃。观自在菩萨,行深般若波罗蜜多时,照见五蕴皆空,度一切苦厄。舍利子,色不异空,空不异色,色即是空,空即是色,受想行识,亦复如是。舍利子,是诸法空相,不生不灭,不垢不净,不增不减。
https://zm8887.com/source/plugin/csdn123com_weixin/display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2FPVBuqbMpeBfGkibk1OZ5ZlmxDyPrmlDq5ucthCwW0j18dbdHLrBpQP0pPJZViaic8qeSiaGzOcoF2ESpcByx8HJx9w%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng

人活一世,谁也逃不开钱,
总为赚钱少而发愁,活着会很累。
活干不完,钱赚不完,
钱财,对别有用心的人来说,

会被诱惑,会出卖自己的良心,
为了眼前的一点利益,
连亲情,友情,爱情都放弃了。
有些人一辈子都在为生活低头,
为生活四处奔波,跑前跑后,
终其一生,但愿苦尽甘来。

https://zm8887.com/source/plugin/csdn123com_weixin/display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2FPVBuqbMpeBfGkibk1OZ5ZlmxDyPrmlDq5L4HdIV0g4TicBhEKmseF7mzncNYWNFdx5ribm1aHPVILWhHAXKulkiawg%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng
人这一生,总有事儿烦恼,
遇到了麻烦事没能力解决,
会思前想后,想尽办法找人帮忙。
当自己还没能力买房子时候,

为省吃俭用都难以存够首付,
当父母身体不好要钱看病的时候,

当收入支撑不住各种支出的时候,
才知道自己难以拿得出手时候的难堪,
自己不强大,家人也会跟着自己受苦,
想到这些,能不烦吗?

https://zm8887.com/source/plugin/csdn123com_weixin/display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2FPVBuqbMpeBfGkibk1OZ5ZlmxDyPrmlDq5PHakzTUz726YuVh4cHXxDT2rLJd9odOSeWmrV2maJlhHQgLfvR08mw%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng
人生,永远离不开一个情字,
友情,爱情,亲情
为情而苦,为爱而生,这就是人生。
没有无缘无故的收获,
有付出才能得到结果,
春天播种,夏天开花,秋天结果,
只有荒废的田,没有耕不死的牛,
当看到丰硕的果实时,
所有的付出都是值得的。

https://zm8887.com/source/plugin/csdn123com_weixin/display_picture.php?url=https%3A%2F%2Fmmbiz.qpic.cn%2Fmmbiz_png%2FPVBuqbMpeBfGkibk1OZ5ZlmxDyPrmlDq51MaheQWh1zM3fXghVK7PQ9He6B8ev5hLXW6MRTBC7zxbfacM5RfMEw%2F640%3Fwx_fmt%3Dpng
人生不易,人不怕身累,就怕心累,
拖着疲惫的身躯,带着满心憔悴,
三穷三富活到老,酸甜苦辣谁知道,
十年河东十年河西,好花不常开好景不常在,

人生道路不是笔直完整的,总有破损和缺陷。
学会乐观看待人间世事,

你会有意想不到的收获!
页: [1]
查看完整版本: 佛说:人生有三难,谁也躲不过!